Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Desired Behavior.

Zwinweg 3, 4437 ND Ellewoutsdijk KvK-nummer 77899881

Inschrijving en betaling

 • Aanmelden voor lessen, cursussen, evenementen of een consult is alleen schriftelijk mogelijk. Hiertoe dient een volledig ingevuld, ondertekend inschrijfformulier te zijn ingediend bij Desired Behavior.
 • Aanmelden voor lessen, cursussen, evenementen of een consult wordt geheel vrijwillig gedaan en men realiseert zich dat de omgang met honden risico’s met zich meebrengt door de aard en de energie van de hond.
 • Ook is de deelnemer zich ervan bewust dat een goede fysieke gezondheid vereist is voor deelnemen aan de lessen, cursussen, evenementen of een consult.
 • Aanmelding voor lessen, cursussen, evenementen of een consult is slechts dan definitief als het verschuldigde bedrag bijgeschreven is op de bankrekening van Desired Behavior voor aanvang van de
  lessen, cursussen, evenementen of een consult.
 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat wij zijn of haar gegevens vastleggen in het systeem van Desired Behavior en uitsluitend gebruiken voor administratieve en informatieve doeleinden.
 • Minderjarige deelnemers worden in principe niet toegestaan. Desired Behavior behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken in overleg met de minderjarige en zijn verzorgers. In zulke uitzonderingsgevallen dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door de ouders c.q. de wettelijke vertegenwoordigers. Tevens dient ouder c.q. wettelijke vertegenwoordiger ten alle tijde de minderjarige te vergezellen tijdens de deelname.
 • Data en prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen slechts dan door Desired Behavior worden gewijzigd wanneer omstandigheden daartoe noodzaken. Deelnemers hebben in dat geval het recht hun inschrijving te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk, binnen 14 dagen na kennisgeving plaats te vinden.
 • Desired Behavior heeft het recht personen en/of honden de toegang tot Desired Behavior te ontzeggen.

Annulering

 • Annulering door de deelnemer kan alleen plaatsvinden door een aangetekend schrijven, waarbij datum poststempel als annuleringsdatum geldt.
 • Annuleren is mogelijk tot veertien dagen voor aanvang van de
  lessen, cursussen, evenementen of een consult. Betaalde bedragen hiervoor zullen, onder aftrek van 10 euro vergoeding voor administratieve handelingen, worden gerestitueerd.
 • Indien bijzondere omstandigheden annulering rechtvaardigen na veertien dagen voor aanvang van de lessen, cursussen, evenementen of een consult, dan kan Desired Behavior van verplichting tot betaling afzien. Indien Desired Behavior hiertoe besluit zal zij dit schriftelijk bevestigen.
 • Annuleren door de deelnemer na veertien dagen voor aanvang van de lessen, cursussen, evenementen of een consult geven geen recht op inhalen.
 • Indien door ziekte van de instructeur of door overmacht aan de kant van Desired Behavior de lessen, cursussen, evenementen of een consult uitvalt, zullen deze in overleg en naar de mogelijkheden van Desired Behavior ingehaald kunnen worden.

Deelname

 • De deelnemer verklaart dat de hond voldoende is ingeënt en geen besmettelijke aandoening heeft.
 • Bij twijfel over de gezondheidstoestand van de hond zal Desired Behavior een gezondheidsverklaring vragen van een dierenarts.
 • De deelnemer verklaart de algemene voorwaarden te hebben gelezen voordat hij overgaat tot inschrijving.
 • De deelnemer verklaart het verschuldigde bedrag voor de lessen, cursussen, evenementen of een consult over te maken één week voor aanvang van de lessen, cursussen, evenementen of een consult. Blijft de deelnemer op dit punt in gebreke dan behoudt Desired Behavior zich het recht voor de deelnemer en hond toegang te ontzeggen tot de lessen, cursussen, evenementen of een consult.
 • Lessen, cursussen, evenementen of een consult die onverhoopt uitvallen en/of die de deelnemer niet bijwoont, worden niet gerestitueerd. Deelnemers melden verhindering voorafgaand aan
  lessen, cursussen, evenementen of een consult of z.s.m. daarna indien tijdige melding onmogelijk was.
 • Desired Behavior behoudt zich het recht voor de deelnemer en hond in een andere les te plaatsen of herplaatsen indien dit beter is voor de hond.
 • Desired Behavior behoudt zich het recht voor de deelnemer en hond op een ander tijdstip te plaatsen dan door de deelnemer is aangevraagd.
 • Desired Behavior behoudt zich het recht voor de deelnemer te weigeren als hij of zij niet naar de aanwijzingen van de coach luistert, zichzelf, zijn of haar hond, of anderen in gevaar brengt of hulpmiddelen of straffen gebruikt die hond onvriendelijk zijn.
 • De deelnemer houdt zijn of haar hond aan de lijn en bij andere mensen en dieren vandaan tenzij de coach andere aanwijzingen daarover geeft.
 • Voor aanvang en na afloop van lessen, cursussen, evenementen of een consult maakt de deelnemer geen gebruik van het veld of toestellen die daar eventueel staan opgesteld.
 • De deelnemer ruimt op en rondom het terrein van Desired Behavior eventuele uitwerpselen van de hond op.
 • Tijdens het volgen van de lessen mag er niet worden gerookt. Mobiele telefoons staan uitgeschakeld, tenzij anders met de coach is overeengekomen.
 • Desired Behavior behoudt zich het recht voor overhandigde dierenpaspoorten te (laten) controleren bij verdenking op onwaarheden.
 • De deelnemer is verplicht melding te doen als zijn of haar hond door een gemeente in Nederland als gevaarlijk is of wordt bestempeld.
 • Desired Behavior behoudt zich het recht voor om bij de gemeente informatie op te vragen over het bestempelen van een hond als gevaarlijk.
 • Indien een hond als gevaarlijk is bestempeld door een gemeente in Nederland, dan zal Desired Behavior de hond niet toelaten tot de groepslessen maar alleen tot een privé les.
 • Teven zijn gedurende hun loopsheid in principe niet toegestaan op de locatie. Uitzonderingen alleen in overleg met de coach.

Ondertekening en aansprakelijkheid

 • Deelnemer beseft zich dat hij of zij als begeleider van de hond / honden die hij of zij laat deelnemen aan de lessen, cursussen, evenementen of een consult op grond van de wet (6:179 Burgerlijk Wetboek) aansprakelijk is en aanvaard die aansprakelijkheid dan ook volledig voor de periode dat hij of zij de hond(en) onder de hoede van Desired Behavior brengt.
 • Deelnemer vrijwaart Desired Behavior, haar medewerkers, door haar ingeschakelde derden en de eigenaren van het perceel Zwinweg 3, 4437 ND Ellewoutsdijk van enige aansprakelijkheid voor schade die hij of zij of zijn of haar hond(en) gedurende de lessen, cursussen, evenementen of een consult zou(den) veroorzaken aan derden, of aan zaken van derden, alsmede voor schade die gedurende de lessen, cursussen, evenementen of een consult aan zijn of haar hond, aan hunzelf of aan zaken van hun worden aangericht.
 • Tevens aanvaard deelnemer de aansprakelijkheid voor eventuele schade die deelnemer of zijn of haar hond(en) aanrichten aan (medewerkers van) Desired Behavior, aan door haar ingeschakelde derden en aan het perceel Zwinweg 3, 4437 ND Ellewoutsdijk.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier, verklaart de deelnemer het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
 • De deelnemer verklaart eveneens dat hij of zij (inclusief zijn of haar hond(en)) adequaat verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid, ziekte, ongevallen en transport.
 • Desired Behavior noch de eigenaren van het perceel Zwinweg 3, 4437 ND Ellewoutsdijk zijn niet aansprakelijk voor welke schade en/of letsel, opgelopen voor, tijdens of na afloop van de lessen, cursussen, evenementen of een consult. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Desired Behavior noch de eigenaren van het perceel Zwinweg 3, 4437 ND Ellewoutsdijk zijn niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen voor, tijdens of na afloop van de lessen, cursussen, evenementen of een consult.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de deelnemer te kennen de algemene voorwaarden van Desired Behavior te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het inschrijfformulier vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen deze partijen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk, anders overeengekomen.